wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden van Bloempreparatie.nl

 • Artikel 1.Definities

1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.De Bruyn Bloempreparatie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Bruyn Bloempreparatie, ook wel De Bruyn Flowershop genoemd, gevestigd aan de Hoogheuvelstraat 119 te Oss, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 16019995;

b.overeenkomst: de overeenkomst tussen De Bruyn Bloempreparatie en de klant;

c.klant: de wederpartij die een overeenkomst aangaat met De Bruyn Bloempreparatie;

d.website: de website www.bloempreparatie.nl die door De Bruyn Bloempreparatie wordt beheerd;

e.bloemen: een of meerdere bloemen van de klant die de klant ter preparatie aan De Bruyn Bloempreparatie aanbiedt;

f.preparatie: een of meerdere bloemen van de klant die door De Bruyn Bloempreparatie geprepareerd zijn.

Artikel 2.Algemeen

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Bruyn Bloempreparatie als leverancier optreedt.

2.2.Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4.Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door De Bruyn Bloempreparatie vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.Indien De Bruyn Bloempreparatie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Bruyn Bloempreparatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3.Aanbod

3.1.Het aanbod van De Bruyn Bloempreparatie is vrijblijvend.

3.2.Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden De Bruyn Bloempreparatie niet.

3.3.Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Artikel 4.Website

4.1.De Bruyn Bloempreparatie garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2.De Bruyn Bloempreparatie is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5.Gebruiksvoorwaarden

5.1.Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3.Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van De Bruyn Bloempreparatie of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6.Totstandkoming van de overeenkomst

6.1.De overeenkomst komt tot stand:

a.nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van De Bruyn Bloempreparatie; of

b.nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.

6.2.De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

6.3.Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt De Bruyn Bloempreparatie de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn de gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van De Bruyn Bloempreparatie heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met De Bruyn Bloempreparatie.

Artikel 7.Herroepingsrecht en annulering

7.1.Aangezien de producten die De Bruyn Bloempreparatie levert maatwerk zijn, is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

7.2.Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden. Indien De Bruyn Bloempreparatie op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan heeft De Bruyn Bloempreparatie het recht deze kosten als annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8.Prijzen en prijswijziging

8.1.Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

8.2.Indien de klant de bestelling wijzigt, dan kan dat tot extra kosten leiden.

8.3.Indien de conditie van de bloemen slechter is dan de klant aan De Bruyn Bloempreparatie kenbaar heeft gemaakt en/of indien de hoeveelheid van de bloemen meer is dan overeengekomen, dan kan dat tot extra kosten leiden.

8.4.De extra kosten zoals omschreven in dit artikel worden aan de klant in rekening gebracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de extra kosten op de hoogte gesteld.

Artikel 9.Op laten halen van de bloemen

9.1.Voor het laten ophalen van de bloemen werkt De Bruyn Bloempreparatie samen met UPS. De chauffeur kan de bloemen op iedere werkdag tussen 9:00 en 14:00 uur of tussen 14:00 en 19:00 uur bij de klant op komen halen. De bloemen dienen door de klant in een doos als pakket verpakt te worden. Wanneer de klant kiest voor de standaard afhaling (€ 15,-), zal het pakket veelal de volgende werkdag bij De Bruyn Bloempreparatie afgeleverd worden. UPS mag er echter langer over doen, maximaal 3 werkdagen. De klant kan er ook voor kiezen om het pakket Per Express te verzenden. De klant is er dan zeker van dat zijn pakket op de volgende werkdag, voor 12:00 uur bij De Bruyn Bloempreparatie afgeleverd wordt. Deze optie is echter duurder en zal op basis van na-berekening aan de klant door gefactureerd worden. Deze kosten kunnen oplopen tot € 50,-.

9.2.Als verzender is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste verpakking. Eventuele transportschade zal altijd, in overleg met de klant, gerepareerd worden. Hier kunnen extra kosten uit voortkomen.

 • Artikel 10.Uitvoering van de overeenkomst
 • 10.1.De Bruyn Bloempreparatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 10.2.De Bruyn Bloempreparatie bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. De Bruyn Bloempreparatie heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • Artikel 11.Bloemen van de klant
 • 11.1.De Bruyn Bloempreparatie zal i.v.m. het onder zich hebben van de bloemen van de klant alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan en verlies of diefstal van de bloemen te voorkomen.
 • 11.2.De Bruyn Bloempreparatie is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van de bloemen gedurende de periode dat De Bruyn Bloempreparatie de bloemen onder zich heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Bruyn Bloempreparatie.

Artikel 12.Levertijd

12.1.Levertijden kunnen uiteen lopen van 8 tot 13 weken. Ten tijde van zijn order kan de klant naar de actuele levertijden informeren.

12.2.Alle door De Bruyn Bloempreparatie aangegeven levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 • 12.3.In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van De Bruyn Bloempreparatie ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 13.Levering en verzendkosten

13.1.Wanneer de preparatie gereed is, neemt De Bruyn Bloempreparatie telefonisch contact op met de klant. Uiteraard kan de klant op afspraak zijn preparatie ophalen in het atelier van De Bruyn Bloempreparatie in Oss. De Bruyn Bloempreparatie kan de preparatie ook per post naar de klant sturen. Vanzelfsprekend is hierbij het risico op beschadigingen groter.

13.2.De grote stolpen Ombra, Bellino en Cubo zijn te breekbaar om via de post te sturen naar de klant. De klant dient deze modellen te allen tijde in het atelier van De Bruyn Bloempreparatie in Oss op te komen halen.

13.3.Over het algemeen worden de zendingen van De Bruyn Bloempreparatie verzekerd verzonden via PostNL of DPD.

13.4.Alle rembours zendingen binnen Nederland geschieden via de pakket dienst van PostNL. De klant kan het verschuldigde bedrag aan de postbode betalen. Veelal contant, soms ook per pin. Dit verschilt per regio.

13.5.Verzendkosten Rembours binnen Nederland: € 12,50 per pakket.

13.6.Verzendkosten verzekerd verzenden onder vooruitbetaling binnen Nederland: € 9,00 per pakket.

13.7.Verzendkosten België: € 9,00 per pakket.

13.8.Remboursverzending naar België is niet mogelijk. Bij verzending naar België dient het verschuldigde bedrag vooraf aan De Bruyn Bloempreparatie overgemaakt te worden. Na ontvangst van de betaling stuurt De Bruyn Bloempreparatie de preparatie naar de klant.

13.9.Er wordt 1 maal per week verzonden.

Artikel 14.Betaling

14.1.Indien de klant persoonlijk zijn preparatie in het atelier van De Bruyn Bloempreparatie op komt halen, dan kan de klant aldaar contant betalen, of het verschuldigde bedrag vooraf per bank overmaken.

14.2.Wanneer de klant kiest voor verzekerd verzenden, dan mailt De Bruyn Bloempreparatie de klant de factuur zodra de preparatie van de klant klaar is. Wanneer De Bruyn Bloempreparatie de betaling ontvangen heeft, zal de preparatie verzonden worden.

14.3.Als de klant kiest voor rembours betaling, dan kan de klant het verschuldigde bedrag aan de postbode van PostNL betalen (alleen bij verzending binnen Nederland).

14.4.Bij verzending naar het buitenland dient er altijd vooraf betaald te worden. De betaling kan overgemaakt worden naar:

IBAN: NL37 INGB 0001 1157 27

BIC: INGBNL2A

Artikel 15.Uitblijven van betaling

15.1.De klant dient binnen 14 dagen, nadat de klant telefonisch door De Bruyn Bloempreparatie ervan in kennis is gesteld dat zijn preparatie gereed is, de preparatie op te halen en/of te betalen. Wanneer de betaling uitblijft en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan is De Bruyn Bloempreparatie genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De vordering van de klant wordt hierbij overgedragen aan Invorderingsbedrijf BV te Den Haag. De bijkomende incassokosten, overeenkomstig de Wet Incassokosten, en rente komen dan bovenop het openstaande bedrag.

 • 15.2.Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16.Klachten en garantie

16.1.De klant heeft de verplichting bij ontvangst van de preparatie, te controleren of de preparatie voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de klant van mening is dat de preparatie, niet voldoet, dient hij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden nadat hij het gebrek ontdekt heeft, schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd aan De Bruyn Bloempreparatie mede te delen.

16.2.Bij De Bruyn Bloempreparatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Bruyn Bloempreparatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.3.Eventuele schade door transport kan door De Bruyn Bloempreparatie worden hersteld. Transportschade dient door de klant zo spoedig mogelijk via de e-mail aan De Bruyn Bloempreparatie gemeld te worden. Na ontvangst van deze melding, neemt De Bruyn Bloempreparatie contact op met de klant.

16.4.Op de preparatie geldt een garantie van 2 jaar op het kleurverloop.

16.5.De Bruyn Bloempreparatie biedt geen garantie op harscilinders welke buiten hebben gestaan of op bloemen welke los gedroogd zijn (dus zonder om/inlijsting).

16.6.Klachten over de preparatie worden niet (verder) en behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:

a.het gebrek niet onverwijld na constatering van het gebrek aan De Bruyn Bloempreparatie is gemeld;

b.de klant reparatie- of andere werkzaamheden aan de preparatie heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;

c.het gebrek veroorzaakt is door de klant of door een derde, zoals stoten of laten vallen.

16.7.Wanneer de preparatie schade opgelopen heeft, dan repareert De Bruyn Bloempreparatie op verzoek van de klant dit tegen kostprijs.

Artikel 17.Kleurechtheid van de preparatie

17.1.Bloemen kunnen gevoelig zijn voor verkleuren tijdens het droogproces. Dit is afhankelijk van vele factoren, zoals kwaliteit, versheid van de bloemen voor het droogproces, het soort bloem, de kleur van de bloem. Sommige bloemen verkleuren amper, andere worden donkerder, feller van kleur, lichter of kunnen zelfs een patroon zoals ge-aderdheid verliezen. Over het algemeen gaat het over een nuance tint verschil. Dit is een geheel normaal proces waar De Bruyn Bloempreparatie weinig invloed op uit kan oefenen. Dergelijke kleurveranderingen vallen niet onder garantie zoals omschreven in artikel 16.4.Bloemen kunnen krimpen. Denk hierbij aan anjers, bouvardia, bloemknoppen, arabica, vetplantjes, besjes en vruchten. Uiteraard droogt De Bruyn Bloempreparatie de bloemen zo spoedig mogelijk na ontvangst en besteedt De Bruyn Bloempreparatie de grootst mogelijke zorg aan de verzorging van de conservering.

17.2.De klant kan bij vragen of twijfel over het conserveren van de bloemen contact opnemen met De Bruyn Bloempreparatie. De Bruyn Bloempreparatie kan de klant informeren over de gevolgen van het drogen van de desbetreffende bloem.

Artikel 18.Houdbaarheid van de preparatie

18.1.De kleur houdbaarheid van de preparatie verschilt per gekozen product. Onder kleur houdbaarheid verstaat De Bruyn Bloempreparatie eventuele verkleuring van de bloemen.Globaal houdt De Bruyn Bloempreparatie de volgende termijnen aan:

a.Classic Collectie: 2 tot 10 jaar

b.Design Collectie: 2 tot 10 jaar

c.Stolp Collectie: 2 tot 10 jaar

d.PU harsgietingen: onbeperkt

e.Gestabiliseerde rozen: 1 tot 2 jaar

18.2.Voor alle preparaties geldt: zet of hang de preparatie niet in de zon of fel daglicht! Ondanks de UV filter kan dit het verouderingsproces versnellen!

Artikel 19.Harscilinders

19.1.Wanneer de klant een bloem of ander item door De Bruyn Bloempreparatie in hars laat gieten is dit geheel op eigen risico. In een dergelijk geval kan De Bruyn Bloempreparatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen van de eigendommen van de klant.

19.2.De harscilinders worden met de grootste zorg gemaakt. Het proces is grotendeels handwerk, het uitharden van de hars wordt echter onder druk gedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat de cilinder niet 100% rond is. Ook is het mogelijk dat de hechting van de mal zichtbaar is aan de buitenzijde van de harscilinder, dit lijkt op een vorm van aanslag. Het kan voorkomen dat tijdens het proces van uitharden er een "vervuiling" uit de bloem in de hars terecht komt. Wanneer de klant een zilverkleurig vliesje op de bloem ziet, is dat een luchtdeeltje, dit kan geen kwaad maar is wel zichtbaar als zodanig. De bovengenoemde zaken komen zelden voor, maar er is dus een kleine kans dat dit gebeurt. In alle gevallen bekijkt De Bruyn Bloempreparatie of het te repareren is. De Bruyn Bloempreparatie kan echter niet garanderen dat de harscilinder te repareren is. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat het gieten in hars altijd een risico met zich mee brengt.

19.3. De Bruyn Bloempreparatie verleent een garantie van maximaal 2 jaar op het vormen aan lucht scheuren/bellen in de harscilinder. Wanneer deze scheuren/bellen na 2 jaar ontstaan is De Bruyn Bloempreparatie niet verplicht deze te repareren. Plaats uw harscilinder nooit in de zon of op een plaats waar de temperatuur kan schommelen, dit kan lucht vorming in de hand werken!

19.4. Indien De Bruyn Bloempreparatie definitief stopt met de productie van harscilinders, kan de klant De Bruyn Bloempreparatie niet verplichten eventuele opgelopen schade aan harscilinders te repareren. Ook niet wanneer de schade aan de harscilinder na langere tijd ontstaan is zoals de vorming luchtscheuren en luchtbellen.

Artikel 20.Aansprakelijkheid

20.1.De Bruyn Bloempreparatie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21;

b.enige daad of nalatigheid van de klant.

20.2.De Bruyn Bloempreparatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

20.3.De Bruyn Bloempreparatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Bruyn Bloempreparatie is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

20.4.De Bruyn Bloempreparatie is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

20.5.De Bruyn Bloempreparatie kan niet aansprakelijk worde gesteld voor immateriële schade (emotionele schade).

20.6.Indien De Bruyn Bloempreparatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Bruyn Bloempreparatie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van De Bruyn Bloempreparatie gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van De Bruyn Bloempreparatie beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 21.Overmacht

21.1.De Bruyn Bloempreparatie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Bruyn Bloempreparatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Bruyn Bloempreparatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van De Bruyn Bloempreparatie; het verbranden van middelen van vervoer van een ingeschakeld (transport)bedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

21.2.Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van De Bruyn Bloempreparatie.

21.3.Indien De Bruyn Bloempreparatie weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt De Bruyn Bloempreparatie de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

 • Artikel 22.Opschorting en ontbinding
 • 22.1.De Bruyn Bloempreparatie is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst De Bruyn Bloempreparatie ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
 • 22.2.De Bruyn Bloempreparatie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
 • 22.3.Voorts is De Bruyn Bloempreparatie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 22.4.De Bruyn Bloempreparatie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 • 22.5.Indien De Bruyn Bloempreparatie tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Artikel 23.Geheimhouding
 • 23.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 23.2.Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak De Bruyn Bloempreparatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Bruyn Bloempreparatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Bruyn Bloempreparatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 24.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1.Op de overeenkomst tussen De Bruyn Bloempreparatie en de klant is Nederlands recht van toepassing.

24.2.Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en De Bruyn Bloempreparatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Bruyn Bloempreparatie gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat De Bruyn Bloempreparatie zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

.